Thành thạo tiếng Anh với 100 danh từ tiếng Anh thông dụng – Lighter English

Thành thạo tiếng Anh với 100 danh từ tiếng Anh thông dụng

Từ vựng tiếng Anh không thể đếm một cách chính xác, theo như thống kê sơ bộ thì nếu chỉ xét những mục từ chính mà chưa tính đến biến thể của chúng, trong cuốn Oxford English Dictionary có 171.476 từ vựng cùng với 47.156 từ cổ. Trong số này, thì có tới hơn một nửa là danh từ (noun), 1/4 là tính từ (adjective), 1/7 là động từ (verb). 

Một con số không hề nhỏ đúng không nào. Tuy nhiên, người Anh chỉ sử dụng số lượng từ vựng Anh văn thông dụng và cơ bản nhất, ít hơn nhiều so với con số này, cho nên bạn chỉ cần nhớ được tầm 100 từ vựng Anh văn thông dụng sau thì có thế giao tiếp khá tốt rồi. Vậy bạn đã biết 100 danh từ tiếng Anh thông dụng đó chưa? Hãy bắt đầu ngay hành trình cùng với Lighter nhé

 1. Time /taɪm/: thời gian
 2. Year /jɪr/: năm
 3. People /ˈpiːpl/: con người
 4. Way /weɪ/: con đường
 5. Day /deɪ/: ngày
 6. Man /mæn/: đàn ông
 7. Thing /θɪŋ/: sự vật
 8. Woman /ˈwʊmən/: phụ nữ
 9. Life /laɪf/: cuộc sống
 10. Child /ʧaɪld/: con cái
 11. World /wɜːrld/: thế giới
 12. School /skuːl/: trường học
 13. State /steɪt/: trạng thái
 14. Family /ˈfæməli/: gia đình
 15. Student /ˈstjuːdnt/: học sinh
 16. Group /ɡruːp/: nhóm
 17. Country /ˈkʌntri/: đất nước
 18. Problem /ˈprɑbləm/: vấn đề
 19. Hand /hænd/: bàn tay
 20. Part /pɑːt/: bộ phận
 21. Place /pleɪs/: vị trí
 22. Case /keɪs/: trường hợp
 23. Week /wi:k/: tuần
 24. Company /’kʌmpəni/: công ty
 25. System /ˈsɪstəm/: hệ thống
 26. Program /ˈprəʊɡræm/: chương trình
 27. Question /ˈkwestʃən/: câu hỏi
 28. Work /wɜːk/: công việc
 29. Government /ˈɡʌvənmənt/: chính phủ
 30. Number /ˈnʌmbər/: con số
 31. Night /naɪt/: ban đêm
 32. Home /həʊm/: nhà
 33. Water /ˈwɔːtə(r)/: nước 
 34. Room /ru:m/: căn phòng
 35. Mother /’mʌðər/: mẹ
 36. Area /ˈeəriə/: khu vực
 37. Money /ˈmʌni/: tiền bạc
 38. Story /ˈstɔri/: câu chuyện
 39. Month /mʌnθ/: tháng
 40. Information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: thông tin
 41. Study /ˈstʌdi/: học tập
 42. Book /bʊk/: cuốn sách
 43. Eye /aɪ/: mắt
 44. Job /dʒɒb/: nghề nghiệp
 45. Word /wɜ:d/: từ
 46. Business /ˈbɪznəs/: kinh doanh
 47. Issue /ˈɪʃuː/: vấn đề
 48. Side /saɪd/: khía cạnh
 49. House /haʊs/: ngôi nhà
 50. Service /ˈsɜːvɪs/: dịch vụ
 51. Animal /ˈanəməl/: đông vật
 52. Friend /frend/: người bạn
 53. Father /ˈfɑðər/: cha
 54. Power /ˈpaʊər/: năng lượng
 55. Hour /ˈaʊər/: giờ 
 56. Game /geɪm/: trò chơi
 57. Line /laɪn/: vạch kẻ
 58. End /ɛnd/: kết thúc
 59. Member /ˈmɛmbər/ thành viên
 60. Law /lɔ:/: luật pháp
 61. City /ˈsɪti/: thành phố
 62. Community /kəmˈjunəti/: cộng đồng
 63. Name /neɪm/: tên gọi
 64. President /ˈprɛzəˌdɛnt/: chủ tịch
 65. Team /ti:m/: nhóm, đội
 66. Minute /ˈmɪnət/: phút
 67. Idea /aɪˈdiə/: ý tưởng
 68. Kid /kɪd/: trẻ con
 69. Body /ˈbɑdi/: cơ thể
 70. Parent /ˈpeərənt/: phụ huynh
 71. Face /feɪs/: gương mặt
 72. Others /ˈʌðərz/: những cái khác
 73. Level /ˈlɛvəl/: cấp bậc
 74. Office /ˈɒfɪs/: văn phòng
 75. Door /dɔː(r)/: cánh cửa
 76. Health /helθ/: sức khỏe
 77. Person /ˈpɜːsn/: con người
 78. Art /ɑ:t/: nghệ thuật
 79. War /wɔː(r)/: chiến tranh
 80. History /ˈhɪstri/: lịch sử
 81. Party /ˈpɑ:ti/: bữa tiệc
 82. Result /rɪˈzʌlt/: kết quả
 83. Change /ʧeɪnʤ/: sự thay đổi
 84. Morning /ˈmɔrnɪŋ/: buổi sáng
 85. Afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/: buổi chiều
 86. Evening /ˈiːvnɪŋ/: buổi tối
 87. Reason /ˈrizən/: lý do
 88. Meet /miːt/: thịt 
 89. Music /ˈmjuːzɪk/: âm nhạc
 90. Bird /bɜːd/: chim
 91. Knowledge /ˈnɒlɪdʒ/: kiến thức
 92. Reading /ˈriːdɪŋ/: cách đọc
 93. Development /dɪˈveləpmənt/: sự phát triển
 94. Organization /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/: cơ quan
 95. Literature /ˈlɪtrətʃə(r)/: văn chương
 96. Direction /dəˈrekʃn/: phương hướng
 97. Ability /əˈbɪləti/: khả năng
 98. Nature /ˈneɪtʃə(r)/: tự nhiên
 99. Security /sɪˈkjʊərəti/: an ninh
 100. Economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/: kinh tế
Thành thạo tiếng Anh với 100 danh từ tiếng Anh thông dụng
Thành thạo tiếng Anh với 100 danh từ tiếng Anh thông dụng

 

Kết thúc hành trình 100 danh từ tiếng Anh thông dụng, các bạn nên sắp xếp mỗi ngày học 5 từ vựng trong danh sách trên, thì chỉ cần 20 ngày hoặc có khi nhanh hơn bạn đã học thuộc làu làu 100 từ vựng. Không có gì khó, quan trọng là bạn có kiên nhẫn hay không. Mỗi ngày hãy tập viết, rồi ghi nhớ các từ vựng Anh văn thông dụng, rất phát âm từng từ, ghi âm lại và đối chiếu với từ điển xem mình phát âm đã đúng chưa. Cách này không mất thời gian lắm đâu, bởi vì chắc hẳn bạn sẽ ghi nhớ 100 danh từ tiếng Anh thông dụng trên nhanh hơn, bạn sẽ thấy đỡ mất thời gian phải học đi học lại vì quên nữa. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh nhé.

>>>>>>>>>> BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN 100 TÍNH TỪ THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH CHƯA ? CÙNG TÌM HIỂU NGAY THÔI NÀO !

 

 

 

 

Bình luận facebook