Cấu trúc và cách dùng ENOUGH chuẩn nhất

Cấu trúc và cách dùng ENOUGH chuẩn nhất

Các bạn muốn diễn đạt ý nghĩa “đủ”: thế là đủ, vậy là đủ, bao nhiêu đó là đủ,…trong tiếng Anh nhưng lại không biết tới cấu trúc Enough thì hẳn không ổn rồi. Người bản địa rất hay sử dụng cấu trúc enough này. Có thể bạn đã nghe qua, nhưng liệu bạn có thực sự biết cách sử dụng cấu trúc Enough này trong tiếng Anh? Mình không ngại chia sẻ những kinh nghiệm “hay ho” sau giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc Enough nhé.

1/ Định nghĩ về “enough”

Như các bạn đã biết, “enough” có nghĩa là “đủ”. Tuy nhiên, tuỳ theo ngữ cảnh, mục đích diễn đạt, thì ý nghĩa của nó cũng có thể thay đổi ít nhiều, ngoài ra, “enough” cũng có thể sử dụng để diễn đạt số lượng, tính chất, kích thước của sự vật, hiện tượng,…có đủ hay không

For example:

 • She says she doesn’t have enough brave to get over this challenge.
 • I’m sure that he’s smart enough to do this thorny issue.

2/ Các trường hợp sử dụng “cấu trúc enough” trong tiếng Anh

a/ Cấu trúc enough trong thể khẳng định được dùng như thế nào ?

Trong thể khẳng định, cấu trúc “enough to” được vận dụng triệt để, ở đây enough sẽ đứng ngay sau tính từ hoặc trạng từ, cụ thể như sau:

 • Subject + to be + adjective + enough + (for somebody) + to V-infinitive
 • Subject + verb + adverb + enough + (for somebody) + to V-infinitive

Một vài ví dụ để bạn dễ hình dung nhé:

 • The mouse is tiny enough to get in this small hole.
 • I tried hard enough to move the wardrobe.

b/ Cấu trúc enough trong thể phủ định được dùng như thế nào ?

Trong thể phủ định, chỉ đơn giản là thêm not vào sau động từ “to be” hoặc sau trợ động từ trong câu thì cả câu mang câu trúc enough đó mang nghĩa phủ định: không đủ, không vừa, cụ thể như sau:

 • Subject + tobe + not + adjective + enough + (for somebody) + to V-infinitive
 • Subject + don’t/doesn’t/didn’t + verb + adverb + enough + (for somebody) + to V-infinitive

Các ví dụ minh hoạ:

 • Hana is not tall enough to reach the bookshelf’s top.
 • I didn’t show impressively enough to convince the employer.

c/ Cấu trúc enough khi được sử dụng với danh từ trong câu

Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng “enough” sẽ đứng trước danh từ (noun) đó của câu, cụ thể như sau:

 • Subject + verb + enough + noun (s/es) + (for somebody) + to V-infinitive

Các ví dụ minh hoạ:  

 • My uncle didn’t have enough money to buy a BMW car.
 • This room doesn’t have enough seats for 50 students.

3/ Các quy tắc phải tuân thủ khi sử dụng “enough” để nối câu

Cấu trúc và cách dùng ENOUGH chuẩn nhất

Quy tắc 1: Khi dùng “enough” để nối hai câu liên tiếp nhau thành một câu thì không dùng lại các trạng từ như: too, so, very, quite, extremely,…đằng trước tính từ nữa.

For example:

Viết lại câu sau thành một câu, sử dụng “enough”: This kind of fruit is very good. It can support you to heal the wounds.

 • “This kind of fruit is very good enough to heal the wounds.” là sai => cần phải bỏ “very” đi và viết thành: “This kind of fruit is good enough to heal the wounds.”
 • Trước các danh từ của câu có các từ chỉ số lượng: many, much, a lot of, lots of,…thì khi chuyển thành câu chứa “enough”, cần phải bỏ hết các từ chỉ số lượng này trước khi rút gọn hai câu thành một câu hoàn chỉnh.

For example:

There are many ice-creams on the table. You can share them with all your classmates.

 • “There are many enough ice-creams to share with all your classmates” là sai => cần phải sửa thành: “There are enough ice-creams to share with all your classmates.”

Quy tắc 2: Trong trường hợp nối 2 câu với “enough” mà chủ ngữ ở câu thứ 2 tương tự như chủ ngữ ở câu đầu tiên thì bạn lược bỏ “for somebody” trước khi ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.

For example:

 • Harry Potter is smart and awesome. He could get over all challenges in Hogwarts School.

=> Harry Potter is smart and awesome enough (for him) to get over all challenges in Hogwarts School.

 • Taylor is extremely rich. She had purchased 5 villas in California.

=> Taylor is rich enough (for her) to purchase many 5 villas in California.

Nếu chủ từ ở câu thứ hai có ý nghĩa chung chung thì bạn cũng có thể lược bỏ, cụ thể như sau:

 • The weather is nice. They can enjoy all day on it.

=> The weather is nice enough to enjoy all day on it.

Quy tắc 3: Trong trường hợp nối hai câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ ở câu thứ nhất trùng với tân ngữ ở câu thứ hai thì khi ghép hai câu thành một để rút gọn, chúng ta sẽ lược bỏ tân ngữ ở vế thứ hai đó.

For example:

 • The orange juice is so cold. She could not drink it. => The orange juice isn’t warm enough for her to drink (it).
 • This plan is not difficult. My team can finish it in a short-time period. => This plan is easy enough for my team to finish (it) in a short-time period.

Lưu ý:

 • Một số người hay nhầm cấu trúc too enough với nhau. Lí do là vì cách sử dụng và cấu trúc khá giống nhau.
 • Cấu trúc: too…to: có nghĩa là “quá mức” đến nỗi không thể làm gì, và cấu trúc tương tự cấu trúc enough bởi vì “too” có thể đứng sau adjective hoặc adverb, cụ thể như sau:
 • Đối với tính từ: Subject + to be + too + adjective + (for somebody) + to V-infinitive.

For example:

 • She’s too shy to answer the question.
 • Đối với trạng từ: Subject + verb + too + adverb + (for somebody) + to V-infinitive

For example:

 • She drives too fast for everyone to feel safe.

4/ Bài tập cấu trúc enough

Bài 1: Viết lại các câu sau thành một câu, sử dụng cấu trúc enough

 1. The dogs aren’t big. They can’t harm Jack.
 2. The ice was very thick. They could walk on it.
 3. Helen is so rich. She is able to purchase many expensive restaurants.
 4. These homeworks are not difficult. You can finish them faster.
 5. Those bananas are ripe. They could eat them now.
 6. My younger sister was clever. She could resolve this problem easily.
 7. We came so early. We could partake in some games before the party.
 8. My cousin doesn’t have much money. She couldn’t buy this bunch of flowers.
 9. There are a lot of fresh vegetables and fruits in the refrigerator. We can use them for 2 weeks.

Answer:

 1. The dogs are not big enough to harm him.
 2. The ice was thick to walk on it.
 3. Helen is rich enough to purchase many expensive restaurants.
 4. These homeworks are easy enough for you to finish faster.
 5. Those bananas are ripe enough to eat now.
 6. My younger sister was clever enough to resolve this problem easily.
 7. We came early enough to take part in some games before the party.
 8. My cousin does not have enough money to buy this bunch of flowers.
 9. There are enough fresh vegetables and fruits in the refrigerator to use for 2 weeks.

Bài 2: Sử dụng ENOUGH ghép với một trong số những tính từ, danh từ, trạng từ sau để hoàn thành câu

Adjectives: old, warm, good, warm, long, tall

Nouns: cups, milk, money, qualification, room, money, people, seat, information.

 1. Hana shouldn’t get married as she was not …………………..
 2. Have you got ………………….. in the cup of tea of yours? Would you like some anymore?
 3. Are you ………………….. reach this light in order to repair?
 4. It’s only a small car so it doesn’t have ………………….. for all of you.
 5. Brown didn’t feel ………………….. to go to school this morning.
 6. Milan didn’t answer all the questions in the test since she didn’t have …………………..
 7. Do you think I’ve got ………………………………………. to apply for this position?
 8. Try another jacket on if this one is not ………………….. for you.
 9. There weren’t ………………….. for all of you to have coffee at the same time.
 10. Did she have…………….to buy that gift for her mother?
 11. I’m sorry, but there are not……………to make a Chinese class.
 12. This hotel doesn’t have…………..for 50 people.
 13. The water was not……………for kid to drink.

Answer:

 1. Old enough
 2. Enough milk
 3. Tall enough
 4. Enough seat
 5. Good enough
 6. Enough information
 7. Enough qualification
 8. Long enough
 9. Enough cups
 10. Enough money
 11. Enough people
 12. Enough room
 13. Warm enough

>>>>> Trọn bộ tài liệu tự học tiếng Anh cho người đi làm (Full Link Download)

 

 

Bình luận facebook