Tổng hợp tài liệu tiếng Anh chủ đề câu so sánh | Lighter English

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề - Câu so sánh

Câu so sánh – Mẫu câu cực kì thông dụng và phổ biến trong giao tiếp. Trước tiên chúng ta hãy cùng ôn tập lại các công thức, cách dùng và những lưu ý khi sử dụng câu so sánh nhé.

1, So sánh bằng

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề - Câu so sánh

Cấu trúc so sánh: As…as

     Khẳng định: S1+ be+ as + Adj+ as + S2 + (be)

                         S1 + V + as + Adv + as + S2 + (V)

         Phủ định: S1+ be + not + as/so + Adj + as + S2 + (be)

                         S1+ Auxiliary verbs + not + V + as + Adv + as + S2 + Auxiliary verbs

Chú ý: 

 • S2 phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ (I, She, He, We, You, They, It), không được là đại từ nhân xưng tân ngữ (me, her, him, us, you, them, it).

Ví dụ: She is as thin as I. (Đúng)

          She is as thin as me. (Sai)

 • Dùng danh từ trong so sánh, cần phải xem xét là danh từ đếm được hay không đếm được và sử dụng công thức sau đây:

                          S1+ V + as + little/much + N (không đếm được) + as + S2 + few/many + N (đếm được)

Ví dụ: Her father earns as much money as mine.

 • So sánh gấp số lần, sử dụng so sánh bằng và chú ý xác định danh từ đếm được hay không đếm được và sử dụng công thức sau đây:

                          S1+ V+ Multiple number + as + much +Adj/Adv + N (không đếm được) + as + S2

                                                                               many                  + N (đếm được) 

Cấu trúc so sánh: The same…as

                          S1 + V + the same + N + as + N/ Pronoun

Ví dụ: She is the same age as me.

2, So sánh hơn kém

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề - Câu so sánh

So sánh hơn:

Đối với tính từ/trạng từ ngắn:

                          S1 + V + Adj/Adv + er + S2

Đối với tính từ/trạng từ dài: 

                          S1 + V + more + Adj/Adv + than + S2

So sánh kém:

                          S1 + V + less + Adj/Adv + than + S2

Chú ý: 

 • Sau “than” phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là đại từ nhân xưng tân ngữ.
 • Cũng tương tự, dùng danh từ trong so sánh hơn, cần phải xem xét là danh từ đếm được hay không đếm được và sử dụng công thức sau đây:

                          S1+ V + less/more + N (không đếm được) + than + S2

+ fewer/more + N (đếm được)

 • Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước Adj/Adv

>>>>>>>>>>> TÌM HIỂU THÊM: TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIẾNG ANH TẠI NHÀ MIỄN PHÍ

3, So sánh nhất

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề - Câu so sánh

Đối với tính từ/ trạng từ ngắn: 

                          S + V + the + Adj/Adv + est

Đối với tính từ/ trạng từ dài:

                          S + V + the most/least + Adj/Adv

4, So sánh kép

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề - Câu so sánh

So sánh đồng tiến: càng…càng

                          The + Adj/Adv + er + S + V + (O), the + Adj/Adv + er + S + V + (O)

So sánh luỹ tiến: càng ngày càng

Đối với tính từ/trạng từ ngắn: 

                           S + V + Adj/Adv + er and Adj/Adv + er

Đối với tính từ/trạng từ dài:

                           S + V + more and more + Adj/Adv

TÀI LIỆU LIÊN QUAN: TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CÂU DIỀU KIỆN

Sau khi ôn tập lại các công thức trên, các bạn hãy cùng luyện tập kiến thức thông qua bài tập về câu so sanh sánh dưới đây nhé!

Hãy chọn đáp án đúng

 1. Ms. An isn’t as thin _____ Ms. Hoa.
 2. as                     B. for       C. like           D. to
 3. The rooms in Lotte are _____ Kangnam.
 4. larger than                                            B. larger than that of
 5. larger than those in                               D. larger than in
 6. Although she is very popular, she is not _____ her sister.
 7. pretty as           B. as pretty     C. prettier than   D. most pretty than
 8. Ngoc is _____ of the three sisters.
 9. more short        B. shorter       C. the shortest   D. more short
 10. Everyone looks much _____ today than they did yesterday.
 11. happy                     B. happily C. more happily            D. happier
 12. Mr. Brown receives a _____ salary than anyone else in the company.
 13. high                       B. more higher C. higher                     D. the higher
 14. The Boeing 747 is twice _____ the Boeing 707.
 15. bigger than           B. as bigger as C. as big as             D. more bigger than
 16. It‘s too noisy here. Can we go somewhere _____?
 17. noisier                  B. more quiet C. more noisy             D. quieter
 18. _____ the time passes, _____ I feel ! The deadline of my thesis is coming, but I have just finished half of it.
 19. The faster / the nervous                                    B. The more fast / the nervous
 20. The fast / the more nervous                              D. The faster / the more nervous
 21. The man’s illness is _____ than we thought at first.
 22. bad                        B. worst C. worse                    D. badly
 23. Today is the _____day of the month.
 24. hot                         B. hotter C. hottest than            D. hottest
 25. He works more _____ than I do.
 26. slow                      B. slowly C. most slowly           D. slowest
 27. It gets _____ when the winter is coming.
 28. cold and cold                                                        B. the coldest and coldest
 29. colder and colder                                                  D. more and more cold
 30. That house is _____ one on the street.
 31. oldest                    B. the oldest C. old                        D. older
 32. Tran Thanh does not have _____Truong Giang does.
 33. money more than                                                   B. as many money as
 34. more money as                                                       D. as much money as
 35. His house is _______ mine.
 36. twice as big as                                                       B. as twice big as
 37. as two times big as                                                D. as big as twice
 38. His health is getting _____ and _____.
 39. good/ good            B. better/ better   C. bad/ bad D. well/ well
 40. _____ Lan worked, the more she earned.
 41. The more hard        B. The hard C. The harder              D. The hardest
 42. You must explain your problems _____.
 43. as clear as you can                                               B. as clearly as you can
 44. as clear than you are                                            D. as clearly as you are
 45. Mai is _____ person I know.
 46. the happier             B. the happiest C. happier                D. happiest  

Đáp án

1.A2.C3.C4.C5.D6.C7.C8.D9.D10.C
11.D12.B13.C14.B15.D16.A17.B18.C19.B20.B

 

>>>>>>>> BẠN ĐANG TÌM NHỮNG KHÓA HỌC ONLINE GIÚP BẠN CẢI THIỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CÓ THỂ NÓI TIẾNG ANH NHƯ NGƯỜI BẢN ĐỊA ? KHÁM PHÁ NGAY TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận facebook