Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề CƠ THỂ CON NGƯỜI – Lighter English

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề CƠ THỂ CON NGƯỜI

Cách truyền thống và hiệu quả nhất để ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh giao tiếp cơ bản một cách dễ dàng đó chính là học từ vựng Tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề. Hôm nay, Lighter English muốn gửi tới các bạn một trong những kho từ vựng phong phú đó là chủ đề từ vựng tiếng Anh chủ đề Cơ thể con người. 

Các bạn hãy nhanh tay ghi chép và học tập về chủ đề này để làm giàu vốn tiếng Anh giao tiếp hằng ngày của mình ngay thôi.

Từ vựng về phần đầu – The Head

 1. Head /hed/: Đầu
 2. Hair /heə(r)/: Tóc
 3. Face /feɪs/: Mặt
 4. Neck /nek/: Cổ
 5. Cheek /tʃiːk/: Má
 6. Chin /tʃɪn/: Cằm
 7. Ear /ɪə(r)/: Tai
 8. Eye /aɪ/: Mắt
 9. Cornea /ˈkɔːrniə/: Giác mạc
 10.  Eye socket /aɪ ˈsɑːkɪt/: Hốc mắt
 11.  Eyeball /ˈaɪbɔːl/: Nhãn cầu
 12.  Iris /ˈaɪrɪs/: Lòng đen
 13.  Retina /ˈretənə/: Võng mạc
 14. Eyebrow /ˈaɪbraʊ/: Lông mày
 15. Eyelid /ˈaɪlɪd/: Mí mắt
 16. Eyelashes /ˈaɪlæʃ/: Lông mi
 17. Pupil /ˈpjuːpl/: Con ngươi
 18. Nose /nəʊz/: Mũi
 19. Nostril /ˈnɒstrəl/: Lỗ mũi
 20. Jaw /dʒɔː/: Hàm, quai hàm
 21. Mustache /ˈmʌstæʃ/: Ria mép
 22. Beard /bɪəd/: Râu
 23. Forehead /ˈfɔːhed/: Trán
 24. Tongue /tʌŋ/: Lưỡi
 25. Tooth /tuːθ/ (số nhiều Teeth /tiːθ/): Răng 
 26. Mouth /maʊθ/: Miệng
 27. Lip /lɪp/: Môi

Phần thân – The body

 1. Body /ˈbɒdi/: Cơ thể
 2. Chest /tʃest/: Ngực
 3. Breast /brest/: Ngực phụ nữ
 4. Arm /ɑːm/: Cánh tay
 5. Hand /hænd/: Bàn tay
 6. Finger /ˈfɪŋɡə(r)/: Ngón tay
 7. Thumb /θʌm/: Ngón cái
 8. Index finger /ˈɪndeks fɪŋɡə(r)/: Ngón trỏ
 9. Middle finger /ˌmɪdl ˈfɪŋɡə(r)/: Ngón giữa
 10. Ring finger /ˈrɪŋ fɪŋɡə(r)/: Ngón đeo nhẫn
 11. Little finger /ˌlɪtl ˈfɪŋɡə(r)/: Ngón út
 12. Elbow /ˈelbəʊ/: Khuỷu tay
 13. Forearm /ˈfɔːrɑːm/: Cẳng tay
 14. Wrist /rɪst/: Ccổ tay
 15. Fingernail /ˈfɪŋɡəneɪl/: Móng tay
 16. Palm /pɑːm/: Lòng bàn tay
 17. Shoulder /ˈʃəʊldə(r)/: Vai
 18. Muscle /ˈmʌsl/: Cơ
 19. Back /bæk/: Lưng
 20. Armpit /ˈɑːmpɪt/: Nách
 21. Waist /weɪst/: Thắt lưng/eo
 22. Abdomen /ˈæbdəmən/: Bụng
 23. Buttocks /ˈbʌtək/ or Bottom /ˈbɑːtəm/: Mông
 24. Hip /hɪp/: Hông

>>>>>>>>> TÌM HIỂU THÊM: TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT

Phần dưới 

 1. Leg /leɡ/: Chân
 2. Foot /fʊt/: Bàn chân (số nhiều Feet)
 3. Thigh /θaɪ/: Bắp đùi
 4. Knee /niː/: Đầu gối
 5. Calf /kɑːf/: Bắp chân
 6. Ankle /ˈæŋkl/: Mắt cá chân
 7. Heel /hiːl/: Gót chân
 8. Instep /ˈɪnstep/: Mu bàn chân
 9. Big toe /ˌbɪɡ ˈtəʊ/: Ngón chân cái
 10. Little toe /ˈlɪtl təʊ /: Ngón út
 11. Toe /təʊ/: Ngón chân
 12. Toenail /ˈtəʊneɪl/: Móng chân
 13.  Groin /ɡrɔɪn/: Háng 

Các bộ phận bên trong cơ thể

 1. Brain :/breɪn/: Não
 2. Blood /blʌd/: Máu
 3. Blood vessel /blʌd ˈvesl/: Mạch máu
 4. Cartilage /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/: Sụn
 5. Nerve /nɜːv/: Dây thần kinh 
 6. Spinal cord /ˈspaɪnl kɔːd/: Dây cột sống, tủy sống
 7. Throat /θrəʊt/: Họng, cuống họng
 8. Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản
 9.  Tonsils /ˈtɑːnsl/: Amiđan
 10. Esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản
 11. Muscle /ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ
 12. Lung /lʌŋ/: Phổi
 13. Heart :hɑːt/: Tim
 14. Liver /ˈlɪv.ər/: Gan
 15. Stomach /ˈstʌm.ək/: Dạ dày
 16. Intestines /ɪnˈtes.tɪnz/: Ruột
 17.  Small intestine /smɔːl ɪnˈtestɪnz/: Ruột non
 18.  Appendix /əˈpendɪks/: Ruột thừa
 19.  Duodenum /ˌduːəˈdiːnəm/: Tá tràng
 20.  Gall bladder /ɡɔːl ˈblædər/: Túi mật
 21. Vein /veɪn/: Tĩnh mạch
 22. Artery /ˈɑː.tər.i/: Động mạch
 23. Kidney /ˈkɪd.ni/: Thận
 24. Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/: Tụy, tuyến tụy
 25. Bladder /ˈblæd.əʳ/: Bọng đái
 26.  Digestive system /daɪˈdʒestɪv ˈsɪstəm/: Hệ tiêu hoá
 27.  Nervous system /ˈnɜːvəs ˈsɪstəm/: Hệ thần kinh
 28.  Respiratory system /rəˈspɪrətri ˈsɪstəm /: Hệ hô hấp
 29.  Circulatory system /ˌsɜːkjəˈleɪtəri ˈsɪstəm /: Hệ tuần hoàn
 30.  Urinary system /ˈjʊərɪnəri ˈsɪstəm / : Hệ bài tiết
 31.  Reproductive system /ˌriːprəˈdʌktɪv ˈsɪstəm /: Hệ sinh dục
 32.  Muscular system /ˈmʌskjələ(r) ˈsɪstəm /: Hệ cơ
 33.  Womb /wuːm/  or uterus /ˈjuːtərəs/: Tử cung
 34.  Fat /fæt/: Mỡ
 35.  Flesh /fleʃ/: Thịt
 36.  Gland /ɡlænd/: Tuyến
 37.  Joint /dʒɔɪnt/: Khớp
 38.  Skeleton /ˈskelɪtn/: Bộ xương
 39.  Rib /rɪb/: Xương sườn
 40.  Rib cage /rɪb /keɪdʒ/: Khung xương sườn
 41.  Skull /skʌl/: Xương sọ
 42.  Backbone /ˈbækboʊn/: Xương sống
 43.  Kneecap /ˈniːkæp/: Xương bánh chè
 44.  Clavicle /ˈklævɪkl/: Xương đòn
 45.  Humerus /ˈhjuːmərəs/: Xương cánh tay
 46.  Pelvis /ˈpelvɪs/: Xương chậu
 47.  Vertebra (số nhiều vertebrae) /ˈvɜːrtɪbrə/: Đốt sống
 48.  Skin /skɪn/: Da
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề CƠ THỂ CON NGƯỜI
Cơ thể con người có rất nhiều cơ quan chức năng ứng với mỗi cách đọc tiếng Anh khác nhau

>>>>>>>>>> TÌM HIỂU THÊM: TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Một số động từ, từ vựng tiếng Anh chủ đề cơ thể người có liên quan

 1. To breathe /briːð/: Thở
 2. To cry /kraɪ/: Khóc
 3. To hiccup /ˈhɪkʌp/: Nấc
 4. To sneeze /sniːz/: Hắt hơi
 5. To sweet /swiːt/ or  perspire /pəˈspaɪə(r)/: Toát mồ hôi
 6. To urinate /ˈjʊərɪneɪt/ : Đi tiểu
 7. To vomit /ˈvɒmɪt/: Nôn
 8. To yawn /jɔːn/: Ngáp
 9. To smell /smel/: ngửi
 10. To touch /tʌtʃ/: sờ, chạm
 11. To see /siː/: nhìn
 12. To hear /hɪə(r)/: nghe
 13. To Taste /teɪst/: nếm

Các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề cơ bản và dễ học nhất.  Hy vọng là với phần tổng hợp các từ vựng Tiếng Anh chủ đề cơ thể con người trên đây, các bạn sẽ có thêm những từ vựng giao tiếp tiếng Anh thông dụng. Hãy đọc to phát âm đã được ghi ở ngay bên cạnh mỗi từ và thường xuyên ôn tập, sử dụng chúng trong giao tiếng tiếng Anh hằng ngày nhé. 

 

>>>>>>>>> HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC, KHÓA TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM TẠI LIGHTER ENGLISH, ĐĂNG KÍ NGAY TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Bình luận facebook