Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục ( mới nhất )

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục ( mới nhất )

Giáo dục cũng là một trong những chủ đề rất hay xuất hiện trong tiếng Anh giao tiếp. Trong lớp học chắc chắn bạn sẽ thắc mắc dự giờ tiếng Anh là gì? Lớp học là gì? Đào tạo viết và phát âm như thế nào đúng không?…Rất nhiều từ vựng liên quan tới chủ đề giáo dục mà bạn có thể theo dõi ngay sau đây. Vậy dự giờ tiếng Anh là gì ?

Đầu tiên, mình sẽ chia sẻ ngay 72 từ vựng về giáo dục trước nhé: 

 1. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
 2. Teacher /ˈtiːtʃər / (n): thầy cô 
 3. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/ (n): giáo viên đứng lớp
 4. Train /treɪn/ (v): đào tạo
 5. Student /ˈstjuːdənt/ (n): sinh viên
 6. Pupil /ˈpjuːpl/ (n): học sinh
 7. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): đào tạo từ xa
 8. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / (n): đào tạo nghề
 9. Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt / (n): điều hành lớp học
 10. Academic transcript = Grading schedule = Results certificate (n): bảng điểm
 11. Certificate /sərˈtɪfɪkət/ (n): bằng, chứng chỉ
 12. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/ (n): (các loại) bằng cấp
 13. Credit mania = Credit-driven practice (n): bệnh thành tích trong giáo dục
 14. Write /raɪt/ = develop /dɪˈveləp/ (v): biên soạn (thường là giáo trình)
 15. Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt / (v): sự phát triển về mảng chuyên môn
 16. District department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): phòng giáo dục
 17. Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): sở giáo dục và đào tạo
 18. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər / (n): thanh tra (trong ngành giáo dục)
 19. A plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/ (n): vô số các nguồn tư liệu 
 20. Abolish  /əˈbɒlɪʃ/ = eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ (v): xoá bỏ/ huỷ bỏ
 21. Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/ (n): sự kiểm định chất lượng
 22. Socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): quá trình xã hội hóa giáo dục
 23. Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): việc bổ túc văn hóa
 24. Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/ (n): báo cáo khoa học
 25. College /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ (n): trường cao đẳng
 26. Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): đào tạo tại chức
 27. Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ (n): đào tạo sau đại học
 28. Lesson /lesn/ = unit /ˈjuːnɪt/ (n): bài học
 29. Exercise /ˈeksərsaɪz / = task /tæsk / (n): bài tập về nhà
 30. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/ (v): (học sinh) bỏ học
 31. Mark /mɑːrk / = score /skɔː / (v): chấm bài, chấm thi
 32. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): giáo trình (chi tiết)
 33. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula) (n): chương trình, giáo trình
 34. Subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn / (n): bộ môn
 35. Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/ (n): chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
 36. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv / (n): đơn xin nghỉ (học, dạy)
 37. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/ (v): đạo văn => plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/ (n): sự đạo văn
 38. Pass (an exam) /pæs/ (v): đỗ một kì thi
 39. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn / (v): dự giờ
 40. Take an exam /teɪk sɪt ən ɪɡˈzæm/ (v): dự thi
 41. Tutor /tuːtər/ (n): giáo viên dạy thêm
 42. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / = Visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/ (n): giáo viên thỉnh giảng
 43. Lesson plan /ˈlesn plæn/ (n): giáo án
 44. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/ (n): giấy khai sinh
 45. Conduct /kənˈdʌkt / (n): hạnh kiểm
 46. headmaster /ˌhedˈmæstər/ (n): hiệu trưởng nam => headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/ (n): hiệu trưởng nữ
 47. School records = Academic records = School record book (n): học bạ
 48. Materials /məˈtɪriəlz/ (n): tài liệu
 49. Performance /pərˈfɔːrməns / (n): học lực
 50. Term /tɜːrm / (Br) = Semester /sɪˈmestər/ (Am) (n): học kỳ
 51. Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/ = Conference /ˈkɑːnfərəns/ (n): hội thảo giáo viên
 52. Campus /ˈkæmpəs/ (n): khu vực khuôn viên trường
 53. Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am) (n): ký túc xá
 54. Skill /skɪl/ (n): kỹ năng
 55. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/ (n): lễ tốt nghiệp
 56. Certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/ (n): lễ phát bằng
 57. Break / breɪk/ = recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
 58. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn / (n): kỳ nghỉ hè
 59. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt/ (n):  sự nhập học
 60. Best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest / (n): cuộc thi học sinh giỏi
 61. University/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm/ (n): kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 62. High school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm/ (n): kỳ thi tốt nghiệp THPT
 63. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm/ (n): kỳ thi tốt nghiệp
 64. Objective test /əbˈdʒektɪv test/ (n): bài thi trắc nghiệm
 65. Subjective test /səbˈdʒektɪv test/ (n): bài thi tự luận
 66. Candidate /ˈkændɪdət/ (n): thí sinh, người dự thi
 67. Hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/ (n): thực hành
 68. Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/ (adj) => integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/ (n): tích hợp
 69. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/ = kindergarten (n): trường mầm non
 70. Primary school /ˈpraɪmeri skuːl / (n): trường tiểu học
 71. Day school /deɪ skuːl/ (n): trường bán trú
 72. State school /steɪt skuːl/ (n): trường công lập

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục ( mới nhất )

Đến phần quan trọng nhất trong bài viết này là giải quyết cho mọi người thắc mắc: Dự giờ tiếng Anh là gì ? 

Đó chính là Class observation, đó là một danh từ, còn nếu bạn muốn dùng ở dạng động từ như sau: observate the class. Một số ví dụ dễ minh họa nhé: 

 • Such the important class observation today! Every student pays attention carefully to the lessons. (Hẳn là một buổi dự giờ quan trọng! Mỗi học sinh chú ý cẩn thận vào bài học)
 • That afternoon, Ms Oanh was the person who observated our class. (Chiều hôm đó, cô Oanh là người dự giờ lớp chúng tôi)

Bạn cảm thấy bộ từ vựng tiếng Anh về giáo dục như thế nào ? Hãy update cùng lúc những từ vựng, cụm từ, thành ngữ chuyên ngành giáo dục hơn nữa, ứng dụng và phản xạ nhanh hơn bằng cách luyện tập với bạn bè và giáo viên trong lớp. Quan trọng nhất vẫn là, hãy MẠNH DẠN lên nhé! Điều đó sẽ giúp bạn tự tin trong giao tiếp rất nhiều đó.

>>>>>>> Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề KẾ TOÁN

 

 

 

 

Bình luận facebook